Normes i Condicions de Contractació de l'Aula A TOTA VEU!

Generals

 • Per matricular-se a A TOTA VEU! caldrà omplir el formulari d’inscripció i fer el pagament de l’import de la reserva de plaça.
 • Per formalitzar la inscripció, es cobraran 30 euros en concepte de reserva de plaça. Aquest import es descomptarà de la primera mensualitat.
 • En cas d’inscriure’s a dues o més activitats de l’Aula A TOTA VEU es farà un preu reduït sobre el total de la quota. (aquests descomptes no són acumulables)
 • En cas d’inscriure’s dos o més membres de la mateixa unitat familiar es farà un 10% de descompte en el total de la mensualitat. (aquests descomptes no són acumulables)
 • El pagament de la quota és mensual i la quota és fixa, no varia en funció de quantes setmanes tingui el mes (en casos excepcionals mirarem sempre la millor opció pels alumnes i pel centre).
 • Les quotes es cobraran per domiciliació bancaria el dia 1 de cada mes.
 • El material que es faci servir per les classes (guions, fotocopies) es cobrarà a part de la quota.
 • Els dies festius oficials i els festius de lliure elecció no són, en cap cas, recuperables.

Baixes i devolucions:

 •  En cas de baixa temporal o permanent, ha de comunicar-se a A TOTA VEU! abans del dia 20 del mes anterior. De no fer-se així, s’haurà d’abonar el 100% de la mensualitat.
 • L’import de la reserva de plaça no es tornarà en cas de baixa.
 • La no assistència a classe no suposa l’impagament de les quotes.

Activitat i mostres

 • Cal que l’alumnat arribi puntual a classe.
 • Durant el curs es duen a terme diferents muntatges,  el compromís amb el grup i amb el projecte és molt important per assolir els objectius.
 • Es considera una falta greu la pèrdua del respecte verbal vers el professorat o els companys o qualsevol membre de l’equip de l’escola i pot comportar l’expulsió immediata.
 • Les representacions i mostres de l’escola podrán ser fora del centre i fora de l’horari de la classe habitual. Aquestes activitats poden tenir un cost en forma d’entrada.
 • El fet d’inscriure’s a A tota Veu implica l’acceptació i conformitat amb aquestes normes de funcionament.

Condicions de contractació

Introducció

Aquest document contractual regeix les Condicions Generals de contractació de serveis (d’ara endavant, «Condicions») a través del lloc web www.atotaveu.cat propietat d’A TOTA VEU SCP, d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual també es troben a l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions han de romandre publicades al lloc web a disposició de l’USUARI per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte i poden ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment de formalitzar la inscripció.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

 • Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.
 • És una persona amb prou capacitat per contractar.
 • Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els termes i condicions que van ser implementats prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels serveis contractats per l’USUARI és A TOTA VEU SCP amb domicili social a Riera d’Horta 52 Baixos 08027 Barcelona (Barcelona), CIF J16779761 i amb correu d’atenció al client/USUARI info@atotaveu.cat.

I de l’altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant el formulari d’inscripció, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un servei concret.

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als serveis que ofereix el PRESTADOR, ha d’omplir el formulari d’inscripció i aportar dades bancàries per a domiciliar el cobrament. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

Un cop omplert el formulari d’inscripció, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Activació de serveis.
 3. Dret de desistiment.
 4. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Despeses de transport.
 10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 11. Procés de compra.
 12. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte.
 13. Garanties i devolucions.
 14. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una inscripció al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. ACTIVACIÓ DE SERVEIS

El PRESTADOR no activarà cap servei fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Falta d’execució del contracte a distància

En el cas de la prestació d’un servei, aquest estarà disponible des del mateix moment en què l’USUARI n’hagi efectuat el pagament i es podrà activar segons les condicions del PRESTADOR.

En cas de no poder executar el contracte perquè el servei contractat no estigui disponible en el termini previst, cal informar l’USUARI de la manca de disponibilitat i que quedarà legitimat per cancel·lar la inscripció i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’import total, l’USUARI pot reclamar que se li pagui el doble de l’import degut, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts que excedeixin d’aquesta quantitat.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que el servei no acabi efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.

La prestació del servei es considerarà efectuada en el moment en què l’USUARI hagi activat el servei, un cop hagi passat l’horari pactat amb el PRESTADOR per a la prestació del servei, hagi assistit o no.

3. DRET DE DESISTIMENT

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de la formalització de la inscripció, per exercir el dret de desistiment. Si el PRESTADOR no compleix amb el deure d’informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per al seu exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març).

El dret de desistiment no es pot aplicar en els següents casos:

 1. En la prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del PRESTADOR i USUARI i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat pel PRESTADOR, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 2. En la descàrrega o activació del servei, el preu depèn de les fluctuacions del mercat financer que el PRESTADOR no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 3. En la prestació de serveis confeccionats conforme a les especificacions de l’USUARI o clarament personalitzats.

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

Postal: A TOTA VEU SCP Riera d’Horta 52 Baixos 08027 Barcelona
Telèfon: 653025852
E-mail: info@atotaveu.cat

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no es fan responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.

COVID-19: Si per restriccions de mobilitat o un altre motiu referent a les normes consolidades en el codi de la COVID-19 l’USUARI no pot rebre el servei, se li oferiran alternatives amb resultats el més similars possibles al servei original. En cas que aquestes alternatives no satisfacin l’USUARI se li retornarà íntegrament la quantitat de la mensualitat restant o tindrà la possibilitat d’utilitzar la seva reserva fins a finalitzar el curs o una nova data proposada pel PRESTADOR.

6. COMPETÈNCIA

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la inscripció.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

S’entén que totes les vendes efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions.

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial d’A TOTA VEU SCP o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

Gràcies als constants avenços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar-ne les especificacions respecte de la informació facilitada en la publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Així mateix, aquestes modificacions tindran validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests impostos, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament o comunicació, manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al servei adquirit.

Els preus aplicats a cada servei són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real.

Abans d’efectuar la inscripció, podeu comprovar en línia o per correu electrònic a info@atotaveu.cat tots els detalls del pressupost: serveis, quantitats, preu, disponibilitat, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la inscripció.

Un cop efectuada la inscripció, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat del servei com no.

Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR podrà comportar l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI o de la raó social que aquest hagi informat en el moment d’efectuar la inscripció. Aquesta factura s’enviarà en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI, sempre que hi hagi donat el seu consentiment exprés, informant-lo que pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment tot comunicant-ho al PRESTADOR per qualsevol dels mitjans posats a la seva disposició.

Per a qualsevol informació sobre la inscripció, l’USUARI pot contactar a:

Postal: A TOTA VEU SCP Riera d’Horta 52 Baixos 08027 Barcelona
Telèfon: 653025852
E-mail: info@atotaveu.cat

9. DESPESES DE TRANSPORT

No hi ha despeses de transport.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una mensualitat:

 • Domiciliació bancària

L’USUARI pot utilitzar un cupó de descompte en el moment de fer la inscripció en cas d’haver-lo rebut per part del PRESTADOR.

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’USUARI accepta que el PRESTADOR obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

11. PROCÉS DE COMPRA

Inscripció

En un màxim de 48 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant l’estat de la inscripció i la disponibilitat i/o activació aproximada. En cas que l’USUARI i el PRESTADOR arribin a un acord s’acabarà de formalitzar la inscripció amb l’aportació de dades bancàries per part de l’USUARI.

12. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul o per qualsevol raó, inaplicable, aquesta condició s’ha de considerar separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

El PRESTADOR pot, sense previ avís, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis i a la formació, en la seva totalitat o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent sense limitacions, quan l’USUARI no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús aplicables.

Quan el PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició del PRESTADOR.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels serveis oferts respondrà als següents articles basats en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries:

Article 114. Principis generals.

El venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari serveis que siguin conformes amb el contracte, i a respondre davant seu de qualsevol falta de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del servei.

Article 115. Àmbit d’aplicació.

 1. Estan inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol els contractes de compravenda de productes i els contractes de subministrament de productes que s’hagin de produir o fabricar.
 2. El que preveu aquest títol no és aplicable als productes adquirits mitjançant venda judicial, a l’aigua o al gas, quan no estiguin envasats per a la venda en volum delimitat o quantitats determinades, i a l’electricitat. Tampoc és aplicable als productes de segona mà adquirits en subhasta administrativa a la qual els consumidors i usuaris puguin assistir personalment.

Article 116. Conformitat dels productes amb el contracte.

 1. Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que els serveis són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas algun d’ells no sigui aplicable:
 2. a) S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model.
 3. b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
 4. c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel consumidor i usuari quan ho hagi posat en coneixement del venedor en el moment de la formalització del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a l’ús esmentat.
 5. d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari fundadament pugui esperar, tenint en compte la naturalesa del producte i, si s’escau, de les declaracions públiques sobre les característiques concretes dels productes fetes pel venedor, el productor o el seu representant, en particular en la publicitat o a l’etiqueta. El venedor no queda obligat per aquestes declaracions públiques si demostra que desconeixia i no es podia esperar raonablement que conegués la declaració en qüestió, que la declaració havia estat corregida en el moment de la formalització del contracte o que la declaració no va poder influir en la decisió de comprar el producte.
 6. La falta de conformitat que resulti d’una instal·lació incorrecta del producte s’equipara a la falta de conformitat del producte quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda o subministrament que regula l’article 115.1 i hagi estat realitzada pel venedor o sota la seva responsabilitat, o pel consumidor i usuari quan la instal·lació defectuosa sigui deguda a un error en les instruccions d’instal·lació.
 7. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que el consumidor i usuari conegui o no hagi pogut fundadament ignorar en el moment de la formalització del contracte o que tinguin l’origen en materials subministrats pel consumidor i usuari.

Article 117. Incompatibilitat d’accions.

L’exercici de les accions que preveu aquest títol és incompatible amb l’exercici de les accions derivades del sanejament per vicis ocults de la compravenda.

En tot cas, el consumidor i usuari té dret, d’acord amb la legislació civil i mercantil, a ser indemnitzat pels danys i perjudicis derivats de la falta de conformitat.

Article 118. Responsabilitat del venedor i drets del consumidor i usuari.

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu aquest títol.

Article 119. Reparació i substitució del producte.

 1. Si el producte no és conforme amb el contracte, el consumidor i usuari pot optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que una d’aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada. Des del moment en què el consumidor i usuari comuniqui al venedor l’opció elegida, les dues parts s’hi han d’atenir. Aquesta decisió del consumidor i usuari s’entén sense perjudici del que disposa l’article següent per als casos en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte de conformitat amb el contracte.
 2. Es considera desproporcionada la forma de sanejament que en comparació de l’altra imposi al venedor costos que no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients més grans per al consumidor i usuari.

Per determinar si els costos no són raonables, les despeses corresponents a una forma de sanejament han de ser, a més, considerablement més elevades que les despeses corresponents a l’altra forma de sanejament.

Article 120. Règim jurídic de la reparació o substitució del producte.

La reparació i la substitució s’han d’ajustar a les regles següents:

 1. a) Són gratuïtes per al consumidor i usuari. La gratuïtat comprèn les despeses necessàries realitzades per solucionar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.
 2. b) S’han de portar a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per al consumidor i usuari, tenint en compte la naturalesa dels productes i de la finalitat que tenien per al consumidor i usuari.
 3. c) La reparació suspèn el còmput dels terminis a què es refereix l’article 123. El període de suspensió comença des que el consumidor i usuari posa el producte a disposició del venedor i conclou amb el lliurament al consumidor i usuari del producte ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte reparat, el venedor ha de respondre de les faltes de conformitat que en van motivar la reparació, i es presumeix que es tracta de la mateixa falta de conformitat quan es reprodueixin en el producte defectes del mateix origen que els inicialment manifestats.
 4. d) Si un cop conclosa la reparació i lliurat el producte aquest segueix sent no conforme amb el contracte, el consumidor i usuari pot exigir la substitució del producte, llevat que aquesta opció sigui desproporcionada, la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes que preveu aquest capítol.
 5. d) La substitució suspèn els terminis a què es refereix l’article 123 des de l’exercici de l’opció pel consumidor i usuari fins al lliurament del nou producte. Al producte substitut li és aplicable, en tot cas, l’article 123.1, paràgraf segon.
 6. f) Si la substitució no aconsegueix posar el producte en conformitat amb el contracte, el consumidor i usuari pot exigir la reparació del producte, llevat que aquesta opció resulti desproporcionada, la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes que preveu aquest capítol.
 7. g) El consumidor i usuari no pot exigir la substitució en el cas de productes no fungibles, ni tampoc quan es tracti de productes de segona mà.

Article 121. Rebaixa del preu i resolució del contracte.

La rebaixa del preu i la resolució del contracte són procedents, a elecció del consumidor i usuari, quan aquest no en pugui exigir la reparació o la substitució i en els casos en què aquestes no s’hagin portat a terme en un termini raonable o sense més inconvenients per al consumidor i usuari. La resolució no és procedent si la falta de conformitat és d’escassa importància.

NOTA segons art. 108.2: S’informa l’USUARI que només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per establir-ne la naturalesa, les característiques o el funcionament. En cap cas serà responsable de la disminució de valor dels béns si l’empresari no l’ha informat del seu dret de desistiment d’acord amb l’article 97.1.i).

Article 122. Criteris per a la rebaixa del preu.

La rebaixa del preu ha de ser proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hauria tingut en el moment del lliurament si hagués estat conforme amb el contracte i el valor que el producte efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.

Article 123. Terminis.

 1. El venedor ha de respondre de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En els productes de segona mà, el venedor i el consumidor i usuari poden pactar un termini més curt, que no pot ser inferior a un any des del lliurament.

Llevat que hi hagi una prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament del producte, sigui nou o de segona mà, ja existien quan la cosa es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat.

 1. Llevat que hi hagi una prova en contra, el lliurament s’entén fet el dia que figuri en la factura o tiquet de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent si aquest és posterior.
 2. El venedor està obligat a lliurar al consumidor o usuari que exerciti el seu dret a la reparació o substitució, justificació documental del lliurament del producte, en la qual consti la data de lliurament i la falta de conformitat que origina l’exercici del dret.

De la mateixa manera, juntament amb el producte reparat o substituït, el venedor ha de lliurar al consumidor o usuari la justificació documental del lliurament en la qual consti la data d’aquesta i, si s’escau, la reparació efectuada.

 1. L’acció per reclamar el compliment del que preveu el capítol II d’aquest títol prescriu al cap de tres anys des del lliurament del producte.
 2. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement. L’incompliment del termini no suposa la pèrdua del dret al sanejament que correspongui, i el consumidor i usuari, no obstant això, és responsable dels danys o perjudicis efectivament ocasionats pel retard de la comunicació.

Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que la comunicació del consumidor i usuari ha tingut lloc dins el termini establert.

Article 124. Acció contra el productor.

Quan al consumidor i usuari li sigui impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se al venedor per la falta de conformitat dels productes amb el contracte pot reclamar directament al productor amb la finalitat d’obtenir la substitució o reparació del producte.

Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessi, als efectes d’aquest títol, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per al venedor, el productor ha de respondre per la falta de conformitat quan aquesta es refereixi a l’origen, identitat o idoneïtat dels productes, d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen.

Qui hagi respost davant del consumidor i usuari disposa del termini d’un any per repetir davant el responsable de la falta de conformitat. El termini es computa a partir del moment en què es va completar el sanejament.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, i se sotmeten a l’Organisme de resolució de litigis que actuarà d’intermediari entre tots dos d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia. Per a més informació, consulteu l’apartat «4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA» d’aquestes Condicions.